Privacybeleid Van Zoelen Projectinrichting BV

1 mei 2018

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Van Zoelen Projectinrichting BV (hierna: “VZPI” ) verwerkt van haar prospects, klanten of andere geïnteresseerden. Indien u prospect of klant wordt van VZPI of om een andere reden persoonsgegevens aan VZPI verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke
  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  Van Zoelen Projectinrichting BV, Badhuislaan 17, 1217 SJ, Hilversum T 035 7732622
  Ingeschreven bij de Kamer va Koophandel onder nummer 51988232. 
  De verantwoordelijke functionaris voor het adressenbeheer, M. A. van Zoelen, is bereikbaar per telefoon 035 7732622 en per email op marc@vanzoelenpi.nl
 2. Welke gegevens verwerkt VZPI en voor welk doel
  2.1 In het kader van uw contactrelatie en klantrelatie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  a) Voor- en achternaam, geslacht
  b) Adresgegevens en eventueel postadres
  c) Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
  d) Overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze onderneming zoals bijvoorbeeld socialmedia accounts
  2.2 VZPI verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  a) Het aan u versturen van offertes, orderbevestigingen en facturen.
  b) Het aan u versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van VZPI.
  c) Uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen voor bestellingen en afgenomen diensten af te wikkelen.
  2.3 Uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de relatie met VZPI gebruikt om u eventueel te vragen naar uw ervaringen met VZPI en u te informeren over de ontwikkelingen van VZPI.
  E-mail berichtgeving (opt-out):
  VZPI gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over uw relatie met VZPI. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
 3. Bewaartermijnen
  VZPI verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw connectie tot maximaal een jaar na afloop van deze connectie. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
 4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
  4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft VZPI passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
  4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt VZPI ook gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met de verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst.
 5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
  5.1 Aan VZPI kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. VZPI zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover, informeren.
  5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met VZPI.
  5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop VZPI uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
  5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan VZPI via info@vanzoelenpi.nl
 6. Wijzigingen
  Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacybeleid te bekijken.